0

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Základní informace
Provozovatel obchodu: PRESCO GROUP, a.s. 
Sídlo společnosti: Severozápadní V 520/62
IČO: 63985161
DIČ: CZ63985161
Zapsána: u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 12070
Dodavatel zboží: PRESCO GROUP, a.s.
Sídlo společnosti: Severozápadní V 520/62
IČO: 63985161
DIČ: CZ63985161
Zapsána: u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 12070
(dále jen „prodávající“)
Bankovní spojení:
1387406615/2700 PRESCO GROUP EUR
IBAN: CZ4827000000001387406615
SWIFT: BACXCZPP

 

e-mail: info@pg.cz
telefonní kontakt: +420 222 922 040

I.     Obecná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro objednávání zboží z internetového obchodu www.pg.cz a upravují vzájemný vztah mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující"). Je-li smluvní stranou fyzická osoba, která nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „spotřebitel"), řídí se práva a povinnosti, které tyto obchodní podmínky blíže neupravují, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Prodávající dodá zboží kupujícímu na základě objednávky učiněné elektronicky, telefonicky či jiným způsobem za použití prostředků komunikace na dálku. Objednávka musí obsahovat, kromě jiných náležitostí obsažených ve formulářích prodávajícího alespoň specifikaci kupujícího, objednávané zboží z nabídky prodávajícího a množství objednávaného zboží. Komunikace na dálku mezi prodávajícím a kupujícím, zejména telefonní poplatky, není prodávajícím zpoplatněna nad rámec základní sazby účtované poskytovateli příslušných služeb. Náklady takto vzniklé kupujícímu spojené s užitím prostředků komunikace na dálku, nese výlučně sám kupující.
 3. Prodávající v dobré víře předpokládá, že kupující provedl výběr zboží a jeho množství o své svobodné vůli a průměrných uživatelských znalostí o příslušném výrobku, což potvrdil zasláním objednávky.

II.    Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Veškeré přijaté objednávky jsou pro kupujícího závazné, a to i v případě, že kupující neuvede svoji e-mailovou adresu a jiné požadované údaje nebo je zadá ve špatném tvaru. V případě, že kupující v objednávce uvedl e-mailovou adresu nebo kontakt na mobilní telefon, obdrží neprodleně oznámení o přijetí objednávky; toto oznámení však není přijetím objednávky (akceptací) prodávajícího. Potvrzení o přijetí objednávky zašle prodávající kupujícímu na uvedenou e-mailovou adresu až poté, co ověří dostupnost objednaného zboží a další skutečnosti, a to obvykle do dvou (2) pracovních dnů po obdržení objednávky. Doručením potvrzení objednávky je uzavřena kupní smlouva.
 2. Prodávající je oprávněn jakoukoliv objednávku, zejména za účelem doplnění některých údajů, ověřit u kupujícího (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) a požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně e-mailem či telefonicky). Až do výslovného potvrzení přijetí objednávky je prodávající oprávněn předmětnou objednávku odmítnout nebo nesplnit, zejména pokud objednané zboží není momentálně dostupné, pokud se prodávající domnívá, že by plněním mohl poškodit své dobré jméno, nebo má jakékoliv pochybnosti o kupujícím a jeho schopnosti splnit své závazky vůči prodávajícímu (zejména z důvodu odmítnutí převzetí nějaké dřívější zakázky, existence závazků po lhůtě splatnosti vůči prodávajícímu, překročení úvěrového rámce, insolvenčního řízení zahájeného ohledně kupujícího atd.). Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen kupní smlouvu uzavřít.
 3. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována elektronicky za účelem jejího řádného splnění a není přístupná. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy vyplývají z procesu objednávání v internetovém obchodě www.pg.cz. Jakákoliv změna kupní smlouvy vyžaduje písemnou formu, a to alespoň v elektronické podobě učiněné za použití prostředků komunikace na dálku.

III.   Dodací podmínky, termín dodání

 1. Místem plnění je adresa provozovny prodávajícího uvedená v sekci kontakty, neuvede-li kupující do objednávky jiné místo předání zboží nebo nezvolí-li osobní vyzvednutí v některých jiných provozovnách prodávajícího dle možností poskytnutých v objednávce u příslušného zboží.
 2. Dopravu zboží zajišťuje prodávající na uvedenou adresu a to v rámci celé České Republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám při vytváření objednávky.
 3. Prodávající dodá zboží ve lhůtě uvedené v potvrzení přijetí objednávky. Pokud má prodávající objednané zboží na skladě, činí dodací lhůta do místa plnění určeného kupujícím obvykle 3 pracovní dny po potvrzení přijetí objednávky, a to podle zvoleného místa a způsobu předání zboží. V některých případech může prodávající prodloužit dodací lhůtu, o čemž kupujícího bez zbytečného odkladu informuje.
 4. Zásilka se zbožím standardně obsahuje dodací list, návod na používání výrobku v českém jazyce, vyžaduje-li to příslušný právní předpis, a záruční list (pokud jej výrobce k výrobku přikládá). Pokud prodávající k výrobku nepřikládá záruční list, avšak převzal záruku vyznačením záruční doby nebo doby použitelnosti či trvanlivosti věci na obalu, tak k případné reklamaci zboží v záruční době postačí příslušný obal a daňový doklad - faktura.
 5. Při převzetí zboží od přepravce doporučuje prodávající kupujícímu důkladně zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží, je kupující oprávněn zásilku nepřevzít nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby. Sepsaný zápis o škodě usnadní řešení případné reklamace. Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není nijak poškozená.
 6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem dodání nebo zaplacení zboží, podle toho, co z těchto skutečností nastane později.

IV.   Kupní cena, platební podmínky, slevy

 1. Kupní cena je u příslušného objednávaného zboží uvedena na internetové stránce vždy bez DPH i včetně DPH, obsahuje veškeré související náklady a je platná k okamžiku odeslání objednávky, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.
 2. Společně s kupní smlouvou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Způsob a v závislosti na něm i cenu dodání zboží si zvolí kupující při uzavření smlouvy. Pokud náklady na dodání zboží nelze stanovit předem (zejména u nestandardního nebo velmi rozměrného zboží), mohou být prodávajícím dodatečně účtovány. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále v těchto obchodních podmínkách kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy a tedy ani kupní ceny.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Pokud po objednání zboží nebude mít prodávající k dispozici zboží za původně nabízenou cenu (např. z důvodu doprodeje veškerého zboží v rámci zvýhodněné akce), sdělí tuto skutečnost prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu. Kupující v takovém případě není původní objednávkou vázán a může objednávku zrušit, pokud nebude souhlasit s novou cenou. Pokud byla kupujícím již zaplacena kupní cena nebo její část, bude mu bezodkladně vrácena, resp. při objednání jiného zboží za nižší kupní cenu bude kupujícímu vrácen rozdíl mezi původní a novou kupní cenou zboží.
 4. Kupní cena zboží bude uhrazena některým ze způsobů zvoleným kupujícím ve formuláři objednávky, příp. jiným způsobem sděleným prodávajícímu, zejména bezhotovostně prostřednictvím platebního portálu, kartou, převodem z účtu, v hotovosti nebo na dobírku při převzetí zboží, v případech schválených prodávajícím rovněž na základě faktury ve lhůtě v ní stanovené. Bude-li kupní cena hrazena bezhotovostním převodem, je kupující povinen zaplatit kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby; závazek kupujícího uhradit kupní cenu je v takovém případě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 5. Stálým zákazníkům nebo při větším odběru zboží mohou být poskytovány slevy nad rámec cen a slevových akcí uvedených v internetové nabídce u předmětného zboží. Tyto věrnostní a množstevní slevy budou dohodnuty individuálně mezi kupujícím a prodávajícím a jejich poskytnutí je na rozhodnutí prodávajícího.
 6. Na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu prodávající zašle kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce nebo v listinné podobě spolu se zbožím.
 1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

V.   V.   Odstoupení od smlouvy, výměna zboží

 1. Byla-li smlouva uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku (zejména elektronickou objednávkou), má kupující - spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, počíná lhůta 14 dnů běžet ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, počíná lhůta 14 dnů běžet ode dne převzetí první dodávky zboží. Toto právo na odstoupení od smlouvy nevzniká v případě nákupu zboží podnikatelem v rámci jeho podnikatelské činnosti.
 2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení informovat v uvedené lhůtě do čtrnácti (14) dnů prodávajícího jednostranným právním jednáním, a to
  • poštou na adresu kanceláře společnosti PRESCO GROUP, a.s. U Pekařky 484/1a, 180 00 Praha 8
  • na adresu elektronické pošty info@pg.cz
 3. Kupující může elektronicky vyplnit a odeslat vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy umístěný ZDEAby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 4. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 5. Je-li předmětem smlouvy poskytování služeb, jejichž plnění již začalo, je kupující povinen v případě odstoupení od smlouvy uhradit prodávajícímu poměrnou část ceny zboží.
 6. Kupující - spotřebitel však nemůže bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy v případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 7. Odstoupí-li kupující - spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě smlouvy přijal. Prodávající je oprávněn vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky rovněž jiným způsobem než tím, jakým je od kupujícího přijal, pokud tím kupujícímu nevzniknou další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 8. Jestliže kupující - spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který mu prodávající při uzavření smlouvy nabízel, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 9. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 10. V případě, že kupující po obdržení zboží zjistí, že mu nevyhovuje např. velikost či barva, má možnost do 14 dnů od dodání zboží požádat prodávajícího o jeho výměnu. Vrácení zboží a jeho výměnu za jiné lze provést pouze v případě, že bude zabaleno v originálním balení a bude nepoužívané, neznečištěné či jinak nepoškozené. Kupující poté obdrží oproti vrácenému zboží nové zboží, bude-li mít prodávající takové zboží k dispozici.
 11. V případě porušení povinností prodávajícího nebo kupujícího z kupní smlouvy jsou obě strany oprávněny odstoupit od smlouvy dle platných právních předpisů. Odpovědnost za vady zboží a z ní vyplývající nároky je blíže upravena v čl. VII. těchto obchodních podmínek níže.
 12. V případě odstoupení od smlouvy a vrácení zboží, které bude jevit známky opotřebení, bude znečištěné nebo jakkoliv poškozené (např. jeho použitím, nesprávným ošetřením apod.), má prodávající právo na úhradu bezdůvodného obohacení vzniklého na straně kupujícího, příp. náhradu škody vzniklou tím prodávajícímu. Tuto svoji pohledávku je prodávající oprávněn započíst proti pohledávce kupujícího na vrácení kupní ceny zboží.
 13. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.

VI. Záruka, odpovědnost za vady, rozpor s kupní smlouvou

 1. Převezme-li prodávající záruku za jakost, zaručuje se, že zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti; nejsou-li ujednány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti obvyklé.
 2. Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu a začíná běžet převzetím věci kupujícím. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje a prodávající převzal záruku vyznačením záruční doby nebo doby použitelnosti či trvanlivosti věci na obalu, tak k případné reklamaci zboží v záruční době postačí příslušný obal a daňový doklad - faktura. Uvede-li se v záručním listě záruční doba delší, než je doba ujednaná nebo vyznačená na obalu, platí tato delší záruční doba.
 3. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.
 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 2. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 2. na odstranění vady opravou věci,
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. odstoupit od smlouvy.
 1. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 2. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.
 3. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 4. Vadu krytou zárukou musí kupující vytknout u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby. Neoznámil-li kupující vadu věci u prodávajícího bez zbytečného odkladu, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
 5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávající, uplatňuje kupující u prodávajícího vyplněním reklamačního protokolu umístěného ZDE a zaslaného na adresu reklamačního oddělení: info@pg.cz, případně osobně na kterékoliv provozovně. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, může prodávající uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající. Seznam servisních středisek je obsažen v záručním listu nebo na samostatné příloze u záručního listu, příp. ho sdělí pracovníci na zákaznické lince prodávajícího.
 6. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, 
 1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 2. použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
 3. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo 
 4. prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 1. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 2. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací. V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.
 3. Prodávající vydá kupujícímu - spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

VII. Zápůjčka vzorků

 1. Na základě požadavku a po posouzení prodávajícího mohou být kupujícímu poskytnuty zúčtovatelné vzorky zboží na dobu maximálně 14 dní, pokud tato lhůta nebude dohodnuta jinak. Kupující je povinen poskytnuté vzorky chránit před zničením, poškozením a ztrátou. V případě jejich použití, poškození, zničení nebo ztráty je povinen tyto uhradit v plné výši dle aktuálního ceníku prodávajícího.

VIII. Výklad některých pojmů použitých v nabídce zboží

 1. Pojem "Výprodej": Zboží, které je do této kategorie zařazováno, není použité ani poškozené. Může se jednat zejména o zboží z dlouhodobých zásob, přebytků nebo nestandardního vyhotovení a obvykle se na něj nevztahuje, v konkrétních případech pouze záruka zkrácená. Jedná se o akce limitované "do vyprodání zásob".
 2. Pojem "Zvýhodněná cena a AKCE": Nabídka standardního zboží, u něhož jsme dosáhli snížením nákladů nižší konečné ceny.

IX. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím e-mailové adresy info@pg.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na e-mailovou adresu kupujícího.
 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Obchodní podmínky platí a aplikují se na konkrétní vztah mezi kupujícím a prodávajícím vždy ve znění poskytnutém kupujícímu ke dni uzavření kupní smlouvy.
 2. Kupující si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.pg.cz, stejně jako ve svých provozovnách. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 3. Uzavřením kupní smlouvy kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném ke dni uzavření kupní smlouvy a potvrzuje, že je se zněním obchodních podmínek seznámen. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit.
 4. Kupní smlouva a tato obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
 5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, použije se namísto neplatných ustanovení takové ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 6. 10.5.11.5. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.pg.cz a je tak umožněna jejich archivace a další reprodukce kupujícím.
 7. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 3. 2017.
Czech brand Czech brand We support czech manufacturing
Delivery service Delivery service at purchase over 200 €
Everything in stock Everything in stock Ready to quick dispatch
Everything original Everything original We design, create, invent