0

Pořadatel

1. Pořadatelem soutěží na Facebook stránce BAAGL je společnost PRESCO GROUP, a.s. 
se sídlem Severozápadní V 520/62, 141 00 Praha 4 
Soutěž není nikterak sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook. Účastník soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace pořadateli soutěže
sociální síti Facebook. 


Jak soutěžit

1. Termín konání soutěže je oznámen od 7.12. do 13.12. a bude také uveden v Soutěžním příspěvku.

2. Soutěže se mohou zúčastnit uživatelé Facebooku, kteří jsou zároveň fanoušky stránky PRESCO GROUP.

3. Do soutěže se uživatel zapojí označením stránky PRESCO GROUP „To se mi líbí“ („Like“) a napsáním komentáře na téma „Kolikátý ročník Zábavného kalendář jsme letos vydali?“

4. Každý soutěžící se může v rámci soutěže zapojit pouze jednou (není-li výslovně uvedeno jinak).

5. Soutěžící má nárok pouze na jednu výhru v rámci jedné soutěže, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Výherci

1. Výherci budou vybráni na základě losování z komentářů se správnou odpovědí a zároveň jsou fanoušky stránky PRESCO GROUP.

2. Výherci budou nejpozději do 2 dnů od uvedeného data konce soutěže vyhlášeni pod Soutěžním příspěvkem a vyzváni, aby stránku kontaktovali prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku.

3. Nepřihlásí-li se soutěžící o výhru do 7 kalendářních dnů, propadá výhra pořadateli.

Ceny

1. Výhrou se rozumí 3x podepsaný Zábavný kalendář Kateřiny Winterové.
2. O přesném způsobu předání výhry budou výherci informován soukromou zprávou na Facebooku.
3. Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena.
4. Na výhru nevzniká výherci právní nárok a nelze ji vymáhat soudní cestou.

 

Práva a povinnosti pořadatele

1. V případě důvodného podezření z podvodu, zneužití a/nebo chyby týkající se řádného provozování soutěže, si pořadatel vyhrazuje právo ji ukončit či pozastavit, pozměnit tyto podmínky, prohlásit oznámení zaslaná výhercům za neplatná nebo bez oznámení a jakékoli náhrady zablokovat účast soutěžícím, kteří se účastní soutěže v rozporu s dobrými mravy.

2. Pořadatel si vyhrazuje právo určit způsob předání výhry ze soutěže.

3. V případě, že si výherce nevyzvedne v řádném termínu svou výhru na místě předání, propadá výhra pořadateli.

4. Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či dobrými mravy.

5. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

6. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit podmínky soutěže i v jejím průběhu bez předchozího upozornění.

Souhlas se zpracováním osobních údajů, schválení pravidel

1. Svou účastí v soutěži potvrzuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že pořadatel je oprávněn užít v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jako „občanský zákoník“), bezplatně jím uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníka soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.  


2. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o ochraně osobních údajů“), uděluje každý soutěžící pořadateli jakožto správci souhlas se zařazením osobních údajů nacházejících se na jeho facebookové stránce, popř. osobních údajů sdělených soutěžícím pořadateli v průběhu soutěže, v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště na území České republiky a e-mailová adresa (dále jako „údaje“), do databáze pořadatele a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro účely zveřejnění výsledků soutěže, pro marketingové a PR účely pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a dále pro účely prokázání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tyto účely, a to na dobu neurčitou s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle ustanovení § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese pořadatele uvedené v záhlaví těchto podmínek odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd.

3. Osobní údaje bude zpracovávat pořadatel, a to v elektronické podobě. Zabezpečení osobních údajů bude provádět pořadatel.

4. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může soutěžící na pořadatele obrátit, případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.5. Soutěže nejsou nikterak sponzorovány, spravovány nebo přidruženy k sociální síti Facebook. Účastník soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace pořadateli soutěže, a nikoliv sociální síti Facebook.


V Praze, dne 6. 12. 2021

Czech brand Czech brand We support czech manufacturing
Delivery service Delivery service at purchase over 200 €
Everything in stock Everything in stock Ready to quick dispatch
Everything original Everything original We design, create, invent